หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

 
 
 
 
     
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อยู่ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย 15 กิโลเมตร 2 เนื้อที่ทั้งหมด 15,395 ไร่ หรือ 22.41 ตารางกิโลเมตร
 
   

รูปต้นไม้ ต้นหญ้า หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

รูปภาพน้ำ หมายถึง เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ(แม่น้ำชี)

รูปภาพปลา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปลาแม่น้ำ
 


 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแห่ใต้
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแก้งแก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขวาใหญ่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหัวขวาง  
 
 


 


 
 
 
ภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม มีบึง ลำห้วยและแม่น้ำชีใหลผ่าน ลักษณะดินเหนียวราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร พืช เศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าว
 
 
อาชีพโดยทั่วไป ทำการเกษตร เลี้ยงปลากระชัง ผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าว ปลานิล ปลาดุก
 


 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,990 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,979 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60

หญิง จำนวน 2,011 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 938 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 178.05 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านโนนขอนทอย 137 133 270 66  
2   บ้านโนนรัง 84 68 152 41
  3   บ้านเลิงใต้ 266 258 524 107  
4   บ้านเลิงบัว 240 293 533 116
  5   บ้านเลิงใต้ 131 128 259 69  
6   บ้านน้ำจ้อย 183 205 388 85
  7   บ้านเลิงใต้ 240 231 471 120  
8   บ้านเซียงส่ง 157 158 315 70
  9   บ้านน้ำจ้อย 127 122 249 61  
10   บ้านหนองหอย 188 182 370 89
  11   บ้านโนนขอนทอย 73 72 145 38  
12   บ้านเลิงใต้ 153 161 314 76
    รวม 1,979 2,011 3,990 938
 
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559