หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
มค 0023.3/ ว 814 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 16 ม.ค. 2563 ]    
 
มค 0023.5/ ว 47 อัตราราคางานต่อหน่วย  [ 16 ม.ค. 2563 ]    
 
มค 0023.5/ ว 704 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ  [ 15 ม.ค. 2563 ]   
 
มค 0023.5/ ว 19 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม  [ 15 ม.ค. 2563 ]   
 
มค 0023.3/ ว 714 การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา ๙๒ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  [ 15 ม.ค. 2563 ]   
 
มค 0023.5/ ว 20 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  [ 15 ม.ค. 2563 ]   
 
มค 0023.2/ ว 21 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายกรงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓  [ 15 ม.ค. 2563 ]   
 
มค 0023.3/ ว 514 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ จำนวน ๒ เดือน เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  [ 14 ม.ค. 2563 ]   
 
มค 0023.3/ ว 444 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ จำนวน ๓ เดือน เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓  [ 14 ม.ค. 2563 ]   
 
มค 0023.3/ ว 680 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓  [ 14 ม.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 73