หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
มค 0023.3/ ว 5858 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เพิ่มเติม  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
มค 0023.5/ ว 5856 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
มค 0023.5/ ว 5857 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
มค 0023.5/ ว 5861 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
มค 0023.3/ ว 5849 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
มค 0023.3/ ว 5867 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  [ 7 เม.ย. 2563 ]    
 
มค 0023.3/ ว 5661 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๓ และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัย  [ 2 เม.ย. 2563 ]   
 
มค 0023.3/ ว 5489 ขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิาสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
มค 0023.3/ ว 5562 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
มค 0023.5/ ว 5584 แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ Coronavirus Disease 2019 COVID -19  [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 94