หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
มค 0023.3/ ว 21167 ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ Biz Portal  [ 9 ธ.ค. 2562 ]   
 
มค 0023.3/ ว 21248 แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม  [ 9 ธ.ค. 2562 ]   
 
มค 0023.3/ ว 21127 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
 
มค 0023.3/ ว 21178 แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน  [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
 
มค 0023.5/ ว 21022 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
มค 0023.3/ ว 20985 ข้อสังกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
มค 0023.3/ ว 728 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรมโครงการอบรมการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
มค 0023.3/ ว 20870 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  [ 3 ธ.ค. 2562 ]   
 
มค 0023.5/ ว 20942 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ธ.ค. 2562 ]   
 
มค 0023.5/ ว 20943 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ธ.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 68