หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)   17 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม   17 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   17 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 มิ.ย. 2562 1613
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   17 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย   17 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่อคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   17 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การลงการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทะเบียนและยื่อคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   17 มิ.ย. 2562 20
  (1)     2      3      4      5