หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  17 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม  17 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  17 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 มิ.ย. 2562 1616
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  17 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย  17 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่อคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  17 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน การลงการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทะเบียนและยื่อคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  17 มิ.ย. 2562 26
  (1)     2      3      4      5