หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 6 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1940  
 
สิทธิสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 19 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 19 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย วาด  วยกิจการอาสาสมัครป องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ระเบ ี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 12 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)