หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางรพีพร สุวรรณเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนฤมล ปะเสทะโก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพงษ์สิน สังขะทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางรัตนธิดา ตะวัน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจุฬาภรณ์ ประภาษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพงษ์สิน สังขะทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นางรัตนธิดา ตะวัน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ