หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางรพีพร สุวรรณเลิศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนฤมล ปะเสทะโก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพิสิษฐ์ ลอกไธสง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางจุฬาภรณ์ ประภาษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม