หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นางทิพวรรณ โททำ
นักจัดการงานทั่วไป
 
สำนักปลัด
 


นางจิรพร สุ่มมาตย์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววิมลฉัตร ผิวผัน
นักวิชาการสาธารณสุข


นายดนัย ละมุลตรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาภรณ์ วิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ


นายศักดิ์ศรี มาตย์งามเมือง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทองแดง ชัยโชค
ภารโรง


นางมะณี ศรีวิลัย
แม่บ้าน