หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นางรพีพร สุวรรณเลิศ
ปลัด อบต.
 
กองการศึกษาฯ
 


นางจุฬาภรณ์ ประภาษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวณิชกุล บัวลิวัน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางณัฏฐณิชา จินารักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฑาลักษณ์ สอนเสนา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนฤมล เสระพล
ผู้ดูแลเด็ก


นางวงเดือน นาทันริ
แม่บ้าน


นายมงคล วิลัยลา
พนักงานขับรถยนต์