หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

โครงการจัดหาอบรมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

โครงการการสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาชีพ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา

โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง

สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โครงการส่งเสริมการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเอง
แนวทางการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล

โครงการจัดหาเมล็ดข้าวพันธุ์ดี

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

โครงการอบรมเกี่ยวกับการปรับปรุงเมล็ดพันธ์ข้าว

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดในครัวเรือน

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อการบริโภคและการอนุรักษ์

โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

โครงการเกษตรอินทรีย์/ เกษตรปลอดสารพิษ

ครงการอบรมส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
แนวทางการพัฒนาด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

โครงการอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดฝึกอบรม /ฝึกทบทวน อปพร.

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ

โครงการติดตั้งเครื่องหมาย/สัญญาณจราจร

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จราจร

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย

โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบล/จัดทำห้องสารสนเทศ

โครงการสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบล

โครงการจัดอบรมผู้นำเยาวชนต้านยาเสพติดและวินัยจราจร

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

โครงการสนับสนุนการต่อต้านยาเสพติด

โครงการเพิ่มสมรรถนะคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน
แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมการจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

โครงการอบรม ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมการจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

โครงการส่งเสริมการจัดเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

โครงการสร้าง/ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ในตำบล

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการตำบล/หมู่บ้าน

โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ

โครงการสงเคราะห์เด็ก, สตรี, คนชรา, คนพิการ, คนด้อยโอกาส, คนยากจน, ผู้ป่วยเอดส์