หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
ขอความอนุเคราะห์ อบต.เลิงใต้ เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านเลิงใต้หมู่ที่ 12 ลงในเว็ปไซต์ อบต.เลิงใต้
ขอความอนุเคราะห์อบต.เลิงใต้ โปรดเผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านเลิงใต้หมู่ที่ 12 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 19.57 น. ถึง 21.00 น. โดยประมาณโดยการประชุมดังกล่าว เกิดขึ้นตามหนังสือเลขที่ มค.78801/ ว 408)  

ผ่านเว็ปไซต์ อบต.เลิงใต้อย่างเป็นทางการด้วยจะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
รุ่งเรือง


เขียนโดย   คุณ รุ่งเรือง ราษฎรบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 17 ก.ค. 2566 เวลา 07.47 น. [ IP : 171.101.93.145 ]
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.19 น.

เรื่อง  : ขอให้อบต.เลิงใต้เผยแพร่การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านเลิงใต้หมู่ที่ 12 อโกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ลงในเว็ปไซต์ อบต.เลิงใต้ (แจ้งครั้งที่ 2.)

เรียน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้และหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

อ้างถึง :
1. หนังสือเลขที่ มค.78801/ ว 408 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกโดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เซ็นลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
2. การจัดทำประชาคมหมู่บ้านของบ้านเลิงใต้หมู่ที่ 12 ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเลิงใต้หมู่ 12 ช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.57 น. ถึง 21.00 น. โดยประมาณ
3. กระทู้กระดานสนทนาของ Websiteอบต.เลิงใต้ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.47น. (ซึ่งก็คือหัวของกระทู้นี้)

ตามที่อบต.เลิงใต้ได้ส่งหนังสือตามอ้างถึง1.ถึงผู้ใหญ่บ้านและสอบต.เลิงใต้หมู่12 ให้จัดประชาคมในหมู่บ้านเพื่อจัดเรียงลำดับปัญหาความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อที่จะได้ดำเนินการในการออกสำรวจพื้นที่และประมาณการรายจ่ายงบประมาณพ.ศ.2567 โดยแนบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 66-70 ของบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ทั้งหมด 21 โครงการคือ

โครงการที่หนึ่ง โครงการติดตั้ง,ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12
โครงการที่สอง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการที่สาม โครงการยกระดับเสาไฟฟ้าภายในเขตตำบลเลิงใต้ หมู่ที่่ 1-12
โครงการที่สี่ โครงการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมกระจกนูน หมู่ที่ 1-12
โครงการที่ห้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังโรงเรียนบ้านเลิงใต้ - ประตูน้ำห้วยเซียงส่ง
โครงการที่หก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นข้างอาคารมัธยม - หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงใต้
โครงการที่เจ็ด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังจากที่นายดวน รองหานาม - ประตูระบายน้ำห้วยเซียงส่ง
โครงการที่แปด โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน
โครงการที่เก้า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
โครงการที่สิบ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
โครงการที่สิบเอ็ด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกันน้ำหมู่ที่ 1-12
โครงการที่สิบสอง โครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลเลิงใต้
โครงการที่สิบสาม โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำในเขตตำบลเลิงใต้
โครงการที่สิบสี่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเลิงใต้ ตำบลเลิงใต้เชื่อมบ้านคุยโพธิ์ ตำบลหัวขวาง เส้นข้างคลองส่งน้ำชลประทาน
โครงการที่สิบห้า โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำบ้านโนนขอนทอย - บ้านเลิงใต้
โครงการที่สิบหก โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำชี บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 12
โครงการที่สิบเจ็ด โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำลำห้วยน้อย ตำบลเลิงใต้
โครงการที่สิบแปด โครงการยกระดับถนนจากสี่แยกวัดบ้านเลิงใต้ - ประตูระบายน้ำห้วยเซียงส่ง บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 12
โครงการที่สิบเก้า โครงการพัฒนาระบบน้ำประปาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเลิงใต้หมู่ 12
โครงการที่ยี่สิบ โครงการทำประตูปิดเปิดร่องระบายน้ำ บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 12
โครงการที่ยี่สิบเอ็ด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 12

การประชุมดังกล่าวมีราษฎรของบ้านเลิงใต้หมู่12 เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 19 คน การประชุมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 19.57 น.
ซึ่งมีผลการลงมติโหวต 4 โครงการเท่านั้นดังต่อไปนี้

โครงการที่ได้รับเลือกเป็นลำดับที่ 1. คือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 12  มีผลโหวต 19 เสียง
โครงการที่ได้รับเลือกเป็นลำดับที่ 2. คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังโรงเรียนบ้านเลิงใต้ - ประตูน้ำห้วยเซียงส่ง  มีผลโหวต 18 เสียง
โครงการที่ได้รับเลือกเป็นลำดับที่ 3. คือโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน  มีผลโหวต 17 เสียง
โครงการที่ได้รับเลือกเป็นลำดับที่ 4. คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นข้างอาคารมัธยม - หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงใต้  มีผลโหวต 9 เสียง และมีผู้เสนอรายละเอียดในที่ประชุมเพิ่มเติมซึ่งผู้ใหญ่บ้านรับปากด้วยวาจาว่าจะนำข้อเสนอเหล่านี้แจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ในลำดับถัดไป

พร้อมข้อเสนอแนะอื่นๆในที่ประชุม เช่น
- ประชาชนเสนอโครงการเพิ่มเติม
- แจ้งคอมเพลนต่ออบต.เลิงใต้ควรส่งหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งประชาชนเข้าร่วมประชุมเร็วกว่านี้ โปรดอย่าส่งในเวลากระชั้นชิด โดยประเด็นนี้เคยแจ้งคอมเพลนถึงอบต.เลิงใต้มาแล้วเมื่อปี 2565
- ร้องขอให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้สู่สาธารณชนให้ทราบ และรับรู้ทั่วกัน

โดยการประชุมอ้างถึง2.ได้สิ้นสุดเมื่อเวลา 21.00 น. (โดยประมาณ) ของวันนั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าราษฎรผู้อาศัยอยู่ในบ้านเลิงใต้หมู่ที่12 ในพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประชุมดังกล่าวและเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชาคมในอ้างถึง2.อันเป็นหนึ่งเสียงสู่พัฒนาชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามระบอบประชาธิปไตย
มีความประสงค์แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เพื่อดำเนินารเผยแพร่รายงานการประชุมอ้างถึง2. ลงสู่เว็ปไซต์อบต.เลิงใต้ ดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่เอกสารสาร บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านเลิงใต้หมู่ที่ 12 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในอ้างถึง 2. ซึ่งจะมีระเบียบวาระที่ 1 และ 2 และเนื้อความอี่นๆตามบันทึกรายงานการประชุม
2. เผยแพร่เอกสารสาร ที่แนบมากลับอ้างถึง 2. ( เช่น หนังสือแนบพิเศษการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 )
3. เผยแพร่เอกสารสาร อ้างถึง 1.
4. เผยแพร่เอกสารสาร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2567 บ้านเลิงใต้หมู่ 12 ทั้ง 21 โครงการ (ซึ่งเป็นเอกสารแนบมากับอ้างถึง 1.)
(ซึ่งข้าพเจ้าเคยแจ้งให้อบต.เลิงใต้ทราบแล้วจากอ้างถึง 3.)

จึงขอให้ทางอบต.เลิงใต้ โปรดดำเนินการตามที่ร้องขอด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
รุ่งเรือง
( ราษฎรในบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม )

เขียนโดย   คุณ รุ่งเรือง ราษฎรบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 24 ส.ค. 2566 เวลา 15.18 น. [ IP : 171.101.95.58 ]
เรียนคุณ รุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ขอเรียนเพื่อทราบว่า ได้ดำเนินการส่งเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว

เขียนโดย   คุณ อบต.เลิงใต้
วันที่ 31 ต.ค. 2566 เวลา 15.45 น. [ IP : 1.1.226.194 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  (1)