หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
"โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน"
วิสัยทัศน์ อบต.ตำบลเลิงใต้
"โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1
2
 

 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 57 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 74 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 70 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริาหารส่วนตำบลเลิงใต้ [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 70 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริาหารส่วนตำบล [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 71 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริาหารส่วนตำบล [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 61 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 1 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 34 
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 80 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 96 
ประกาศ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 116 
ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใ [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 75 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 112 
 
มค0023.3/ว4333 การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
มค 0023.1/ว 62  แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 9 ก.พ. 2565 ]  
มค 0023.4/ว21605 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
มค 0023.2/ว23493 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่  [ 24 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว21612 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท.  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว21610 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว21629 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/21600-2167 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว22791 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทส DLTV  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/22856-22858,22860-22861 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/- การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด้กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ] [ แนบ7 ] [ แนบ8 ] [ แนบ9 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/- การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/21981 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ว 23015  สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ธ.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ว 22806 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  [ 15 ธ.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ว 22805 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษา แนวคำพิพากษาศาลปกครอง รุ่นที่ 6 - 7  [ 15 ธ.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 14332 แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 1 ก.ย. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 14350 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 31 ส.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ ว 13516 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 18 ส.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ ว 13519 การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว  [ 18 ส.ค. 2563 ]  
 
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สน.บถ. มท 0809.2/ว63  [ 5 ก.ค. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว2039  [ 5 ก.ค. 2565 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว2048  [ 5 ก.ค. 2565 ]
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2027  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจและขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2036  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2034  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การประชุมติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2035  [ 4 ก.ค. 2565 ]
การสำรวจรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ (ฉบับที่......) พ.ศ..... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2032  [ 4 ก.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 197  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ม.ค. 2564)    อ่าน 489  ตอบ 1  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (1 ธ.ค. 2562)    อ่าน 295  ตอบ 0  
รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 978  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ก.ย. 2560)    อ่าน 1469  ตอบ 0  
   
 
อบต.โคกพระ ประชาคม บ้านหนองไร่ หมู่7 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกพระ ประชาคม บ้านโนนค้อ หมู่6,14 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.เลิงใต้ ประชุมประชาคม เรื่อง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลเลิงใต้ [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.เลิงใต้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกพระ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะก [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 156 
อบต.เลิงใต้ รณงรค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนาย [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
อบต.เลิงใต้ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการเสียภาษี ปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกพระ ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.เลิงใต้ ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.โคกพระ โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 14 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.เลิงใต้ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล [ 14 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.เลิงใต้ ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
อบต.เลิงใต้ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.เลิงใต้ โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา ไวรัส 2019(COVID-19) [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกพระ โครงการซ่อมแซมทางลาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล(กองช่าง) [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook
อบต. เลิงใต้
facebook
อบต. เลิงใต้
อบต. เลิงใต้