หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
"โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน"
วิสัยทัศน์ อบต.ตำบลเลิงใต้
"โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
"โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
"โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
"โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
1
2
3
4
5
 

news
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 15 
การขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 15 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเลิงใต้ ระหว่างวันที่ [ 23 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 16 
ประกาศโอนงบประมาณ ครั้งที่ 5/2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 23 
ประกาศโอนงบประมาณ ครั้งที่ 4/2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 29 
ระเบียบสภาท้องถิ่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 36 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 43 
ประกาศนโยบาย No Gift Policy (Eng) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 17 
ประกาศ No Gift Policy [ 3 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 15 
ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 17 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกาศการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาค [ 19 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 242 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ สมัยสามัญสมัยที่ 4/2566 วันที่ 19 ธ [ 12 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ [ 4 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
 
 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมา๊ณ พ.ศ.2567  [ 10 ต.ค. 2566 ]  
มค0023.3/ว4333 การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
มค 0023.1/ว 62  แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 9 ก.พ. 2565 ]  
มค 0023.4/ว21605 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542  [ 1 ธ.ค. 2564 ]  
มค 0023.2/ว23493 การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่  [ 24 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว21612 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท.  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว21610 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว21629 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/21600-2167 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/ว22791 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทส DLTV  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/22856-22858,22860-22861 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/- การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด้กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ] [ แนบ7 ] [ แนบ8 ] [ แนบ9 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/- การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค0023.5/21981 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ว 23015  สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ธ.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ว 22806 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  [ 15 ธ.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ว 22805 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษา แนวคำพิพากษาศาลปกครอง รุ่นที่ 6 - 7  [ 15 ธ.ค. 2563 ]  
มค 0023.3/ ว 14332 แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 1 ก.ย. 2563 ]  
มค 0023.5/ ว 14350 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 31 ส.ค. 2563 ]  
มค 0023.2/ ว 13516 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 18 ส.ค. 2563 ]  
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 
 
แจ้งปัญหาข้อมูลระบบสารสนเทศบนเว็ปไซต์อบต.เลิงใต้ พร้อมเรียกร้องให้แก้ไขให้ถูกต้อ (19 ก.พ. 2567)    อ่าน 33  ตอบ 1  
ขอความอนุเคราะห์ อบต.เลิงใต้ เผยแพร่บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านเลิง (31 ต.ค. 2566)    อ่าน 156  ตอบ 2  
เลิฟซี ทราเวล (10 ก.ย. 2566)    อ่าน 64  ตอบ 0  
แจ้งอบต.เลิงใต้โปรดตัดลิดรอนแนวกิ่งไม้และพุ่มไม้ที่ยื่นออกมาปกคลุมแนวข้างถนนบ้าน (19 ส.ค. 2566)    อ่าน 139  ตอบ 0  
สอบถามวาระการเก็บขยะมีพิษ (ถังขยะแดง) ของบ้านเลิงใต้หมู่ 12 ประจำปี 2566 (31 ก.ค. 2566)    อ่าน 75  ตอบ 0  
ขอรับน้ำหมัก (12 เม.ย. 2566)    อ่าน 100  ตอบ 1  
 
คำแนะนำภาษี
  - ภาษีป้าย
  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
CLICK
การจัดการองค์ความรู้
KM
CLICK
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
Google Map
แผนที่ดาวเทียม
CLICK
บริการ ประชาชน
CLICK
แบบสำรวจ ความพึงพอใจ
CLICK
ประมวลผล การสำรวจ
CLICK
สายตรงปลัด
โทร : 043-706-941
 
   
 
อบต.โคกพระ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกพระ เผยแพร่ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.เลิงใต้ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.เลิงใต้ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.เลิงใต้ เวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลเลิงใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกพระ บริจาคโลหิต [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.เลิงใต้ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.โคกพระ ประชาสัมพันธ์การคัดกรองมะเร็งลำไส้ ในผู้ที่มีอายุ 50 - 70 ปี [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกพระ สุก ร้อน สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัยจากอาหารเป็นพิษ สุก ร้อน สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัยจากอ [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกพระ ไอกรน โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกพระ ลดจุด ลดเผา ปรับการไหว้ รับตรุษจีน ลดจุด ลดเผา ปรับการไหว้ รับตรุษจีน [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกพระ ทาสแมวต้องระวัง [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกพระ ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคหูดับ [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
อบต.เลิงใต้ การขับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 5 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.เลิงใต้ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเลิงใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 24 
 
 
 
 
  กิจการสภา
  Council
     
 
 
  วีดิทัศน์
  video
     
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.เลิงใต้ พัฒนาทางด้านใด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-493-0500
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
 
 
 
     
 
 
facebook
อบต. เลิงใต้
facebook
อบต. เลิงใต้
อบต. เลิงใต้